MUSIKKPEDAGOGENE NORGE - LOVER

MUSIKKPEDAGOGENE NORGE LOVER

Vedtatt 26. juni 1979 Revidert 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2013 ******************************************************

§ 1 FORMÅL

Musikkpedagogene Norge har som formål å:

1) Arbeide for forståelse av musikkundervisningens betydning som kulturfaktor og organisere de tilsluttende foreningers samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner.

2) Støtte opp om medlemmenes musikkfaglige og kunstneriske interesser.

3) Videreføre og utvikle musikkonkurranser for ungdom.

4) Virke for at muskkopplæringen i Norge til en hver tid tilfredsstiller de høyest mulige kunstneriske og pedagogiske krav.

5) Forvalte Musikkpedagogene Norges legater og fonds med intensjonene i det aktuelle fond/legat.

6) Medvirke til å utgi veiledende satser og kontraktsformularer for privatpraktiserende musikklærer.

§2 ORGANISERING

1) Musikkpedagogene Norge er en musikkfaglig organisasjon av lokale musikklærerforeninger i Norge. Der hvor det ikke eksisterer lokalforeninger tilsluttet Musikkpedagogene Norge, er det anledning å være tilsluttet Musikkpedagogene Norge som enkeltmedlem.

2) Musikkpedagogene Norges høyeste organ; LANDSMØTET, består av Musikkpedagogene Norges styre(vararepresentantene uten stemmerett) og valgte representanter for de tilsluttede foreningene. Antall representanter som i den enkelte forening kan velge til landsmøtet, er 5% +1 av foreningens medlemsmasse. Likevel kan en avdeling ikke la seg representere med mer enn 50% av minus 1 av det samlede antall representanter som har rett til å møte.

3) Musikkpedagogene Norges styremedlemmer kan ikke være representanter for lokalforeningen på landsmøtet. Dette gjelder ikke varamedlemmer som møter på landsmøtet. Hvis et varamedlem rykker opp i styret på landsmøtet, er han/hun ikke varamedlem lengre, og kan da ikke representere sin forening ved stemmegivningen.

4) Landsmøtet velger et styre på fem personer. (Leder, nestleder og tre styremedlemmer samt tre vararepresentanter. ) Ved valg av nytt styre bør om mulig to eller tre av de tidligere styremedlemmene gjenvelges. Leder kan ikke gjenvelges som leder mer enn tre perioder, dog som styremedlem. Landsmøtet velger også en valgkomité som består av tre medlemmer. Det føres protokoll over styrets vedtak. Lederen og ett styremedlem kan underskrive på vegne av Musikkpedagogene Norge.

5) Musikkpedagogene Norges styre sammenkalles etter behov. Elin Persson fra EPTA Norge tas inn som ekstraordinært styremedlem fra 25.11.13 inntil neste landsmøte. .

§ 3 MEDLEMSSKAPSBETINGELSER

1)Medlemskap i Musikkpedagogene Norge forutsetter høyere musikkfaglig utdanning eller tilsvarende kunstneriske kvalifikasjoner. Den enkelte lokalavdeling eller Musikkpedagogene Norges styre avgjør om en søker er kvalifisert for medlemskap.

§ 4 ØKONOMI

1) Musikkpedagogene Norges utgifter dekkes blant annet ved kontingent fra foreningens medlemmer. Kontingenten innkreves av lokalavdelingene.

2) Lønnet sekretærhjelp må avpasses i forhold til forbundets økonomi og arbeidsoppgaver.

§ 5 LANDSMØTET

1) Landsmøtet sammenkalles hvert annet år. Nøyaktig tid og sted for landsmøtet fastsettes av landsstyret. Varsel om Landsmøtet sendes avdelingene senest 5 måneder før landsmøtet.

2) Landsmøtet gjør sine vedtak med alminnelig flertall, med unntak av lovendringer som krever 2/3 flertall. Det føres protokoll over Landsmøtets vedtak: Ordstyrer(e) og protokollførere velges ved møtets begynnelse, etter innstilling fra Musikkpedagogene Norges styre.

3) Styret legger fram for landsmøtet årsmeldinger og revidert regnskap for inneværende periode og retningsgivende budsjett for neste styreperiode. Alle sakspapirer sendes landsmøtedeltakerne senest 4 uker før landsmøtets samles. Valgkomitéens forslag sendes styret minst 6 uker før Landsmøtet samles. Under valgene ledes landsmøtet av valgkomitéens leder. Benkeforslag kan kun fremmes dersom de foreslåtte kandidatene har sagt seg villig. Alle valg skjer skriftlig hvis ikke Landsmøtet enstemmig beslutter en forenklet votering. Alle valg avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

4) Saker de tilsluttede foreninger eller grupper av enkeltmedlemmer ( minst 5 ) ønsker behandlet på landsmøtet, må være sendt Musikkpedagogene Norges styre 8 uker før Landsmøtet samles. Landsmøtet kan nedsette interne komitéer som behandler enkeltsaker eller grupper av saker; og legger fram innstilling(er) til vedtak på møtet.

5) Ekstraordinært landsmøte skal holdes når Musikkpedagogene Norges styre finner det nødvendig eller når minst to av de tilsluttede foreningene krever det. Sakspapirene sendes ut som ved ordinært landsmøte.

§6 URAVSTEMING

1) Dersom landsmøtet gjør vedtak som i vesentlig grad endrer Musikkpedagogene Norges målsetning og /eller organisasjon, kan vedtaket besluttes bekreftet ved uravstemning. Uravstemning kan besluttes av landsmøtet selv, av styret eller minst to av de tilsluttende foreninger. Beslutning om uravstemning må være bekjentgjort minst fire uker etter landsmøtets avslutning, og uravstemningen må være gjennomført senest et halvt år etter landsmøtets avslutning. Resultat avgjøres med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§7 OPPLØSNING

1) Musikkpedagogene Norge kan oppløses når to påfølgende landsmøter har vedtatt dette med 2/3 flertall. Det andre av disse landsmøtene kan væresammenkalt ekstraordinært, men det må holdes minst et halvt år etter at det første har besluttet oppløsning. Ved oppløsning skal Musikkpedagogene Norges pengemidler overføres til et fond som anvendes til fordel for norske musikklærere i henhold til godkjente statutter. Musikkpedagogene Norges øvrige fond forvaltes slik det er foreskrevet i statuttene for disse.